Polnische Übersetzung Startseite

Polsko-niemiecka akcja zbierania podpisów

Proszę kliknąć tutaj Formularz poprawiony. Wydrukowany dokument wraz z zebranymi podpisami proszę odesłać na:

Inicjatywa  „Most w Karninie”
Villa Irmgard
Maxim-Gorki-Straße 13
17424 Seebad Heringsdorf

Inicjatywa na rzecz odbudowy mostu w Karninie i odtworzenia linii kolejowej na trasie Berlin – Ducherow – Karnin – Świnoujście

Opis inicjatywy

Ponadpartyjna, transgraniczna inicjatywa firm, stowarzyszeń, instytucji oraz osób prywatnych ma na celu odtworzenie i uruchomienie linii kolejowej Berlin – Świnoujście wraz z odbudową mostu w Karninie

1. Punkt wyjścia

Projekt stawia sobie za cel przywrócenie połączeń kolejowych na wyspie Uznam poprzez odbudowę zniszczonego w ostatnich dniach wojny mostu zwodzonego w Karninie i zrekonstruowania powstałego w 1876 roku prawie 40-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej. Szacowane koszty wynoszą ok. 147 mln EUR. Projekt został już zaakceptowany i w 2003 roku wstępnie ujęty w niemieckim Federalnym Planie Infrastruktury Transportowej. Nie oznaczono go jednak wyższym priorytetem, ponieważ zabrakło mu wystarczających argumentów co do jego rentowności. Samo oczekiwanie na kolejny plan jest niewystarczające. Należy wspólnie zadbać o zabezpieczenie osiągniętego już statusu oraz postarać się o uzupełnienie danych wymaganych przez niemiecki rząd federalny

Inicjatywa „Most w Karninie” cieszy się coraz większym poparciem:

 • Enak Ferlemann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, w dniu 04.08.2010 r, zachęcał w Karninie wszystkie strony do popierania tego ważnego projektu, m.in. poprzez jak najszybsze opracowanie niezbędnych ekspertyz.
 • Z kolei, Erwin Sellering, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego, obiecał niemieckiemu rzecznikowi Sojuszu swoje aktywne wsparcie i osobiste zaangażowanie w niniejszy projekt.
 • Zwolennikami tego projektu są również liczni przedstawiciele przemysłu i gospodarki Pomorza Przedniego w Niemczech oraz województwa zachodniopomorskiego w Polsce.
 • Cały region (powiat, Rada wyspy Uznam, wszystkie partie polityczne) podpisał się pod porozumieniem na rzecz odbudowy linii kolejowej.
 • Projekt spotyka się z dużą aprobatą w innych regionach Niemiec (Berlin, Halle, Lipsk, Brandenburg).
 • Miasto Świnoujście również popiera projekt. Odpowiednie władze wojewódzkie i krajowe należy jeszcze przekonać co do ważności i korzyści płynących z niniejszego przedsięwzięcia.

Polsko-niemiecki projekt jest niezwykle ważny dla rozwoju strukturalnego dwunarodowej wyspy Uznam, sąsiedniej wyspy Wolin, regionu przygranicznego województwa zachodniopomorskiego oraz przyszłego powiatu Południowego Pomorza Przedniego.

Powodzenie projektu zależy od jego opłacalności ekonomicznej i zabezpieczenia źródeł jego finansowania.

2. Opłacalność ekonomiczna

2.1. Co już mamy?

Żadna prognoza ekonomiczna nie jest w stanie zagwarantować 100-procentowej poprawności założeń danego projektu. Również prognozowane dane dotyczące kosztów i korzyści projektu mogą być obarczone pewnymi błędami. Uważamy w związku z tym, iż przedmiotowy projekt nie powinien być odrzucony wyłącznie z powodu niemożności ustalenia faktycznej, bliskiej rzeczywistej, relacji kosztów do korzyści!

W 2005 roku zostało przeprowadzone wstępne oszacowanie kosztów przez firmę DE Consult, a w 2010 roku firma DB INTERNATIONAL GmbH opracowała kosztorys połączenia komunikacyjnego ze Świnoujścia. Zsumowane koszty całego projektu nie przekraczają 147 mln €

Z analizy kosztów i prognozy rozwoju transportu osobowego, jaką w roku  2008 dokonała firma INTRAPLAN, stosunek korzyści do kosztów wyniósł 0.73.

W nowym raporcie z kwietnia 2010 roku, uwzględniającym transport towarowy (cztery możliwe scenariusze), relacja korzyści do kosztów  wynosi już ponad 1.0.

Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec nie uznało jednakże wyników tej najnowszej ekspertyzy z powodu niekompletnych danych.

Uważamy jednak, iż jeden z czterech branych pod uwagę scenariuszy, zakładający możliwość przewożenia przez miejscowość Karnin aż do 48 000 t oleju opałowego z istniejących świnoujskich magazynów, jest realny i przekonujący. Według tego wariantu relacja kosztów do korzyści wynosi już 2,6! Inne scenariusze pozwalają uzyskać wartość stosunku nawet do 9.6. Odrzucając te bardziej optymistyczne warianty, wynik pierwszej kalkulacji daje uzasadnioną podstawę do dalszej promocji naszego projektu. Jak podkreśla DB INTERNATIONAL GmbH w badaniu potencjału, niniejsze prognozy oparte są na koncepcji rozwoju portów Szczecina i Świnoujścia do roku 2015, dlatego mogą być nie w pełni aktualne. W związku z tym proponujemy utworzenie polsko – niemieckiej grupy ekspertów, która powinna się zająć m.in. tą kwestią.

2.2. Kolej dla turystów

Wierzymy, że kolej dalekobieżna spowoduje wzrost korzyści ekonomicznych poprzez rozwój turystyki i gospodarki w całym naszym transgranicznym regionie. Projekt ten znalazł już swój pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców Berlina i środkowych Niemiec. Kolej może stać się alternatywą dla ruchu samochodowego na wyspie Uznam!

Potencjał widzimy w:

 • transgranicznym regionie Szczecin / Pasewalk
 • Berlinie, Brandenburgii, środkowych Niemczech (Drezno, Lipsk, Saksonia), nowe główne lotnisko IBB

2.3. Korzyści dla mieszkańców wyspy Uznam

Wraz z realizacją projektu rozszerzone zostaną regionalne usługi kolejowe, które zapewnią sprawny dojazd do pracy osobom zatrudnionym na terenie wyspy. Będzie to kontynuacja założeń marketingowych realizowanych z dużym powodzeniem przez spółki kolejowe UBB Polska i UBB Niemcy.

Potencjał widzimy w:

 • pozytywnym wpływie na rozwój polskiego pogranicza
 • udostępnieniu turystom południowej części wyspy Uznam i sąsiadujących terenów wschodniego Pomorza Przedniego
 • dojazdach do pracy w całym regionie: m.in. do hoteli i obiektów gastronomiczych, co jest korzystne z uwagi na deficyt wykwalifikowanych pracowników na tym obszarze.

2.4.  Powołanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów

Polsko-niemiecka grupa ekspertów powinna zająć się opłacalnością ekonomiczną projektu i jego rozwojem. Powinna być ona powołana wspólnie przez odpowiedzialne gremia  z Polski i Niemiec.

3. Finansowanie

Obecnie, ze względu na tak zwany “hamulec zadłużenia” niemieckiego państwa i uchwalenia już kosztownych projektów kolejowych, takich jak Stuttgart 21, czy Erfurt-Norymberga, trudno będzie uzyskać 100-procentowe państwowe finansowanie na nowe projekty kolejowe. W celu podniesienia szans zrealizowania naszego projektu, powinniśmy rozpatrzyć inne źródła finansowania, takie jak prywatny kapitał czy fundusze UE. Warto mieć też na uwadze korzystanie z tak zwanego projektu PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne).

Zatem proponujemy:

Opracowanie studium wykonalności na temat możliwości zrealizowania projektu w ramach PPP / fundusze UE. Zleceniodawcą studium mógłby być Euroregion Pomerania.