Impressum

Odpowiedzialność za treści

Treści zawarte na naszych stronach zostały opracowane z największą starannością. Za ich prawidłowość, kompletność oraz aktualność nie bierzemy jednakże odpowiedzialności.

Jako oferujący usługi, jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o telekomunikacji (niem. TMG – Telemediengesetz) oraz w myśl ogólnie obowiązujących przepisów odpowiedzialni za umieszczone na niniejszych stronach treści własne. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania i weryfikowania przekazanych lub zapisanych treści obcych (§§ 8 do 10 TMG). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, treści sprzeczne z prawem zostaną niezwłocznie usunięte. Przejęcie związanej w związku z tym odpowiedzialności możliwe jest dopiero w momencie rozpoznania konkretnego przypadku naruszenia prawa.

Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Za owe treści obce nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności. Leży ona tylko i wyłącznie po stronie oferenta, bądź zarządzającego stroną. W momencie umieszczania linków, treści stron internetowych, do których odsyłamy, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Nie stwierdzono wówczas jakichkolwiek nieprawidłowości. Stałe nadzorowanie treści zawartych na stronach, do których odsyłamy, nie jest jednak możliwe. W przypadku rozpoznania naruszenia prawa na stronach osób trzecich, dostęp do nich zostanie niezwłocznie zablokowany.

Prawo autorskie

Opracowane przez zarządzających niniejszą stroną treści, zdjęcia, grafiki oraz układ strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny rodzaj ich przetwarzania wymagają pisemnej zgody autora, bądź osoby odpowiedzialnej za stronę. Ściąganie oraz kopiowanie plików dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do celów komercyjnych. Treści, nie będące własnością zarządzającego stroną, bądź właściciela strony, podlegają prawu autorskiemu osób trzecich. W przypadku podejrzenia  naruszenia praw autorskich, uprasza się o stosowne informacje w tej sprawie. Ich stwierdzenie spowoduje niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z niniejszej strony jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Dane tego typu, (np. nazwisko, adres, e-mail) udostępniane są prowadzącemu stronę zawsze i w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Bez wyraźnej zgody osób zainteresowanych, nie mogą być one przekazywane dalej osobom trzecim.

Informujemy, iż przekazywanie danych za pośrednictwem internetu (poprzez np. korespondencję e-mailową) może być narażone na pewne niedoskonałości związane z bezpieczeństwem. Stworzenie idealnej ochrony przed działaniem osób trzecich nie jest możliwe.

Zabrania się korzystania przez osoby trzecie z danych adresowych zamieszczonych na niniejszej stronie do celów reklamowych. Zarządzający stroną zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności prawnych w przypadku otrzymania materiałów reklamowych i informacyjnych wbrew jego woli.